การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
491

วิทยาเขตสุรินทร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีพระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ประธานพิธีเปิด และพระครูศรีสุนทร์สรกิจ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฎสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ
2. พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร. สังกัด มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี กรรมการ
3. ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มจร กรรมการ
4. รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี สังกัดคณะพุทธศาสตร์ มจร กรรมการ
5. ดร.ฐานิดา มั่นคง สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของวิทยาเขต ตามระบบและกลไกที่สถาบัน ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้วิทยาเขตได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและวิทยาเขต ที่รับการประเมินคุณภาพ จำเป็นต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here