เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
120

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒             เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้           ปัจจัยนำเข้า

ผลดำเนินงาน

ที่ รายการ หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน
จำนวนอาจารย์ประจำ (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) รูป/คน ๓๓
จำนวนนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) รูป/คน  
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติ งานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) รูป/คน ๓๓
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกทั้งหมด บาท ๑,๕๐๐,๐๐๐
   ๔.๑ จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน บาท ๑,๕๐๐,๐๐๐
   ๔.๒ จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก บาท
แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกำหนด ให้คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ คะแนน ๔๕,๔๕๔.๕๔

 

รายการหลักฐาน

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๒.๒-๑ แผนงานวิจัย : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์  ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, รศ.ดร. 293,000.-
๒.๒-๒ โครงการย่อย ที่ ๑ : การศึกษาประวัติศาสตร์และกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าโครงการย่อย : พระปรัชญา ถิ่นแถว 273,000.-
๒.๒-๓ โครงการย่อย ที่ ๒ : การพัฒนาสินค้าและรูปแบบการบริการท่องเที่ยวของชุมชนปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าโครงการย่อย : นายธนรัฐ สะอาดเอี่ยม 317,000.-
๒.๒-๔ โครงการย่อย ที่ ๓ : การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าโครงการย่อย : พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ,ผศ.ดร. 311,000.-
๒.๒-๕ การศึกษากลไกการจัดการแลtเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าโครงการย่อย : นายธีรทิพย์ พวงจันทร์ 309,000.-

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here